بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور

چکیده:
زمینه و هدف
ناباروری به عنوان یک بحران در زندگی مشترک زوجین،نه تنها مشکلات روانشناختی را بوجود می آورد،بلکه می تواند به عنوان یک ضربه پرقدرت بر علیه سازگاری و رضایت زناشویی زوجین عمل کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور انجام گرفت.
مواد و روش ها
این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری 64 نفر از زوجین نابارور شهر بیرجند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(15زوج) و کنترل(17زوج) قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپاینر بود که قبل از مداخله ، بلافاصله پس از آن و سه ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. مداخله شامل 6 جلسه آموزشی بود . تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار16 spss با آزمون های آماری و آنالیز واریانس تکرار شده انجام شد.
یافته ها
قبل از مداخله دو گروه از نظر میانگین نمره ها همسان بودند. پس از مداخله، در گروه مورد میانگین نمره سازگاری از 22/4± 101/5 به 10/6 ± 129/33 ،رضایت زناشویی از 8± 33/8 به 4/8 ±44 ،همبستگی دونفری از 3/8 ± 12 به 2/2 ± 16/1 ،توافق زوجین از 10/5 ± 44/6 به 6/1 ± 54/8، ابراز محبت از 3/7 ± 11 به1 ± 14/2 افزایش یافت ( 05 / p<).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد آموزش غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی موثر است لذا جهت افزایش سازگاری و رضایت زناشویی، آموزش غنی سازی روابط پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525581 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.