تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای برنگرش دانشجویان درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری

چکیده:
زمینه و هدف
مصرف خودسرانه مکمل های لاغری افرایش یافته است. تبلیغات رسانه ها در این زمینه نقش دارند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری در دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی از نوع شاهدار 98 دانشجو به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با روش تخصیص تصادفی به دو گروه49 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های محقق ساخته درباره سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص لاغری، پرسشنامه های استاندار تصویر بدن BICI و عزت نفس کوپر اسمیت SEI بود. بر اساس نتایج بدست آمده از تکمیل اولیه پرسشنامه ها، مداخله آموزشی مناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. یک و سه ماه بعد از مداخله داده ها در نرم افزار spss 16 با کاربرد آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
قبل مداخله میانگین نمره نگرش،تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه ای در دو گروه متوسط بود و با هم تفاوت معنادارنداشتند. همچنین در گروه آزمون میان نگرش با آگاهی(0/05>R= 0/99 P)، تفکرانتقادی (0/05>R= 0/61 P) و تجزیه تحلیل(0/05>R=0/37 P) همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد.یک و سه ماه پس از مداخله میان میانگین نمرات نگرش، تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه ای در دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده شد(0/05 (p<.
نتیجه گیری
آموزش سواد رسانه ای بر ارتقائ نگرش دریاره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری موثر بوده است .
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525585 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!