تاثیر زنبور پارازیتوئید Bracon hebetor Say بر تراکم جمعیت شب پره Ephestia kuehniella Zeller روی خرمای رقم سایر

پیام:
چکیده:
زنبور Bracon hebetor Say پارازیتوئید خارجی لارو برخی آفات انباری خرما است. در این پژوهش به بررسی تغییرات تراکم جمعیت در چهار مرحله رشدی (تخم، لارو، شفیره و حشره کامل) شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller تحت تاثیر زنبور پارازیتوئید B. hebetor به مدت 6 ماه در شرایط آزمایشگاهی پرداخته شد . این آزمایش با 2 جمعیت در 3 تکرار در جعبه های شیشه ای صورت گرفت . جمعیت اول شامل 500 لارو آفت و50 زنبور پارازیتوئید با نسبت جنسی برابر و جمعیت دوم (شاهد) تنها شامل 500 لارو آفت می باشد .در منحنی تغییرات تراکم جمعیت دو دوره فعالیتی دیده شد در دوره اول اوج تراکم جمعیت در مراحل تخم ،لارو ، شفیره و حشره کامل به ترتیب در هفته های 11 ، 6 ، 8 و 11 و در دوره دوم در هفته های 22، 21،20و 22 مشاهده شد . در طول 24 هفته انبارداری همواره تراکم جمعیت چهار مرحله رشدی آفت در شرایط تیمار (جمعیت در حضور زنبور پارازیتوئید) به نسبت چشم گیری کمتر از شاهد (جمعیت فاقد زنبور پارازیتوئید) بود ، به طوری که حداکثر کاهش معادل25/5 ،36/5 ،2/4 و 78/4 برابر را به ترتیب در این چهار مرحله رشدی آفت شاهد بودیم که این حاکی ازکارایی بالای این زنبور در پارازیته کردن لارو شب پره آرد و نهایتا کنترل آن می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525802 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!