بررسی اثرات ضد تغذیه ای و دورکنندگی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه Artemisia sieberi روی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla

پیام:
چکیده:
امروزه استفاده از فناوری نانو کپسول در آفت کش ها موجب افزایش کارایی و رهایش کنترل شده این مواد گردیده است. در این تحقیق کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه بر شاخص های تغذیه ای و دورکنندگی سوسک برگخوار نارون در مقایسه با اسانس غیرنانو مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها در شرایط کنترل شده در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که نانو کپسول اسانس درمنه به طور معنی داری شاخص های تغذیه را در مقایسه با اسانس غیر نانو کاهش داده است. یافته های حاصل از کاربرد فرمولاسیون نانو کپسول اسانس درمنه حاکی از وجود اثرات سمی اسانس گیاه درمنه می باشد. همچنین درصد دورکنندگی اسانس غیر نانو در غلظت 8000 پی پی ام در مدت 6 ساعت به بالاترین حد خود رسید. این در حالی است که درصد دورکنندگی اسانس نانوکپسوله به تدریج با گذشت زمان افزایش یافت و پس از 24 ساعت به 100 درصد رسید و تا 72 ساعت همچنان تداوم یافت. بنابر این با بررسی های بیشتر می توان نانو کپسول اسانس گیاه درمنه را به عنوان یک آفت کش موثر برای کنترل سوسک برگخوار نارون در نظر گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525804 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!