شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی استان لرستان

پیام:
چکیده:
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان لرستان، طی سال های 92 -93 تعداد 70 نمونه خاک همراء با ریشه از مزارع سیب زمینی استان لرستان جمع آوری گردید. پس از استخراج و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی دائم، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لنز دیجیتال بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و ریخت سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر،گونه نماتدها مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته شدند، و در صد فراوانی آنها تعیین گردید. در این بررسی تعداد 28 گونه ی Aphelenchoides graminis ، Aphelenchus avenae، Boleodorus thylactus، Ditylenchus medicaginis، D. dipsaci ، D. myceliophagus، Ectaphelenchoides sp.، Filenchus andrassy ، F. hamatus ، Geocenamus rugosus ، Helicotylenchus digonicus، H. tunisiensis، H. vulgaris، Irantylenchus vicinus، Merlinius brevidens ، M. nanus،M. microdorus، Mesocriconema sp.، Neopsilenchus magnidens ، Paraphelenchus amblyurus ، Paratylenchus sp ، Pratylenchoides ritteri ،Pratylenchus neglectus ،P. thornei ،، Psilenchus hilarulus ، Rotylenchus cypriensis ، Tylenchorhynchus dubius ، Zygotylenchus quevaria ، از 19 جنس در زیر راسته Tylenchina شناسایی شد.که گونه ی Aphelenchoides graminis و نر گونه های Filenchus andrassy ، P. neglectus اولین بار از ایران گزارش و جمعیت آنها همراء با جمعیت نر و ماده گونه P. thornei توصیف می شود، همچنین مشخصات گونه Ektaphelenchoides sp. با هیچ کدام از گونه های موجود مطابقت نداشته و شناسایی آن در حال بررسی است. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه هایPratylenchus neglectus، Ditylenchus medicaginis وAphelenchus avenae به ترتیب با داشتن 57/78، 42/71 و 14/57 درصد ، بیشترین میزان فراوانی را در مزارع مختلف سیب زمینی استان به خود اختصاص داده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525805 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!