بررسی روند تولید آنزیم های دفاعی در دو رقم گوجه فرنگی علیه نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race 2 در شرایط گلخانه

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race2 بر روند تولید آنزیم های دفاعی گوجه فرنگی، آزمایشی گلدانی در شرایط گلخانه اجرا شد. آزمون به صورت کرت دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی روی دو رقم حساس (فلات وای) و متحمل (جینا وی اف) گوجه فرنگی با چهار سطوح جمعیتی نماتد صفر (شاهد)، 500، 1000 و 2000 عدد لارو سن دوم با چهار زمان مختلف نمونه برداری ( صفر، 3، 5 و 7 روز پس از تلقیح) و در چهار تکرار انجام شد. به این منظور، پس از نمونه برداری، خالص سازی، شناسایی و تکثیر، گونه و نژاد نماتد تعیین شد. با تکثیر جمعیت خالص نماتد روی رقم روتگرز گوجه فرنگی، مایه تلقیح مورد نیاز به دست آمد. سطوح جمعیتی نماتد در مرحله چهار برگی تلقیح و آنزیم های مورد نظر در زمان های ذکر شده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح جمعیتی نماتد فعالیت های بیوشیمیایی گیاه تحت تاثیر قرار گرفته و میزان پروتئین کل کاهش یافت. میزان فعالیت آنزیمهای دخیل در واکنش دفاعی میزبان نظیرکاتالاز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش نشان داد. بیشترین میزان افزایش در آنزیم کاتالاز و در رقم متحمل مشاهده شد. در حضور تنش وارده از سوی نماتد، گیاه مکانیسم دفاعی آنزیمی خود را فعال نموده که این افزایش فعالیت، 5 روز پس از مایه زنی از بیشترین مقدار برخوردار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!