افزایش مقاومت گندم نان تیمار شده با اسید سالیسیلیک به جدایه های Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه ای

پیام:
چکیده:
در این پژوهش واکنش 18 رقم گندم نان در برابر پنج جدایه از پنج استان کشور پس از تیمار بذری با سه سطح 0، 75/0 و 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید در مقابله با قارچ Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین ارقام، جدایه ها، سطوح اسید سالیسیلیک و برهمکنش های رقم – جدیه و رقم- غلظت اختلاف معنی دار وجود دارد. هفتادوهشت درصد ارقام مورد بررسی نسبت به همه جدایه ها حساس بودند، یازده حالت مقاومت اختصاصی نسبت به جدایه ها در بقیه ارقام مشاهده شد. رقم مرودشت با مقاومت در برابر سه جدایه مقاومترین رقم بود و پس از آن ارقام توس، هیرمند، با سه مورد مقاومت اختصاصی ولی سطح بالای پوشش پیکنیدیومی نسبت به مرودشت به ترتیب به عنوان مقاوم ترین ارقام شناخته شدند. بررسی الگوی پر آزاری جدایه ها نشان داد این جدایه ها از نظر پرآزاری در چهار گروه متفاوت قرار می گیرند و جدایه S1 بر روی اغلب ارقام پرآزار بوده ولی هیچ کدام از جدایه ها بر روی تمامی ارقام ناپرآزار نبودند. مقایسه میانگین پوشش پیکنیدیومی بیانگر کاهش قابل محسوس سطح پوشش پیکنیدیومی در سطح یک میلی مولار نسبت به دو سطح صفر و 75/0 میلی مولار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!