بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمانی داروهای هپارین و کلگزان در بیماران بستری مبتلا به سکته ی مغزی منجر به فیبریلاسیون دهلیزی

چکیده:
مقدمه
سالیانه هزینه های گزافی صرف تشخیص و درمان بیماران مبتلا به بیماری سکته مغزی می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماران سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز می باشد.
روش پژوهش: این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی، تحلیلی بود که به صورت مقطعی از فروردین تا تیر ماه 1394 در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. جامعه ی پژوهش در این مطالعه کلیه ی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی بستری منجر به فیبریلاسیون دهلیزی بودند که تحت درمان داروهای کلگزان یا هپارین قرار می گرفته اند. حجم نمونه 80 نفر در نظر گرفته شد. داده ها توسط یک فرم هزینه ای و از طریق مصاحبه جمع آوری شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری طبقه ای بود. داده ها توسط نرم افزار 18SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی تست، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین هزینه های مستقیم درمانی، مستقیم غیردرمانی و غیرمستقیم داروی هپارین به ترتیب: 10، 10،000±27،340،000 ریال و 2،851،490 ± 3،862،750 ریال و 4،934،950± 5،382،500، ریال همین طور میانگین هزینه های مستقیم درمانی، مستقیم غیردرمانی و غیرمستقیم داروی کلگزان به ترتیب: 14،649،890± 24،664،250 ریال و 4،249،590 ± 2،233،500 ریال و 2،625،310± 2،572،500 ریال بود.
نتیجه گیری
داروی کلگزان در مقایسه با داروی هپارین گزینه ای با هزینه کل کمتر در پیشگیری از سکته ی مغزی در بیماران می باشد. لذا نتایج این مطالعه می تواند به متخصصان نورولوژیست و هم چنین به بیماران کمک کند که بتوانند از داروی کلگزان در جهت درمان با هزینه کمتر استفاده کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1526506 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.