بررسی الگوی پراکنش درختان ولیک (Cratagus monogyna) آلوده به لیسه (Yponomeuta padella) در جنگل های بازفت استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:
درختان تحت شرایط تنش (مانند هجوم آفات)، واکنش های متعددی درساختار مکانی از خود نشان می دهند، به علاوه، تراکم درختان و میزان آلودگی به آفت در یک توده نیز بر روند الگوی پراکنش موثر است. این تحقیق با مطالعه الگوی پراکنش درختان ولیک (Crataegus monogyna) آلوده به آفت لیسه (Yponomeuta padella) در بخشی از مناطق جنگلی حوضه آبریز رودخانه بازفت انجام شد. تعداد 9 رویشگاه با آلودگی متفاوت انتخاب شدند. انتخاب رویشگاه ها براساس وجود آلودگی و محل قرارگیری آنها (شمالی یا جنوبی) بود. میزان آلودگی به آفت لیسه، تراکم درختان ولیک و مختصات ( Xو Y) هر درخت ثبت گردید. الگوی پراکنش در هر رویشگاه به وسیله شاخص Eberhart و تابع K- function به دست آمد. نتایج نشان داد که عامل تراکم و میزان آلودگی درختان ولیک به آفت لیسه بر روند الگوی پراکنش درختان موثر است، به طوری که رویشگاه های آلوده به آفت لیسه که درصد بالایی از درختان ولیک را به خود اختصاص داده بودند (تراکم بالای درختی)، از الگوی پراکنش کپه ای تبعیت می کردند. رویشگاه های آلوده به آفت لیسه ولی با تراکم کمتر درختان ولیک، از الگوی پراکنش تصادفی تا یکنواخت و رویشگاه هایی که عاری از هرگونه آلودگی به آفت لیسه بودند، بدون تاثیر عامل تراکم از الگوی پراکنش کپه ای تبعیت می کردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1527120 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!