ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل های وابسته به رویداد مغزی

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور ارزیابی فعالیت نواحی مختلف مغز در حالت توجه انتخابی دیداری به کمک پتانسیل های وابسته به رویداد (ERP) پیشنهاد می شود. توجه انتخابی به محدودیت های ظرفیت پردازشی مغز در پرداختن به چند محرک هم زمان اشاره دارد. متوسط سیگنال های هر دسته از تحریک ها که نسبت به وقوع تحریک از نظر زمانی قفل شده اند، برای استخراج ERPها استفاده می شوند. در این مقاله، استخراج ویژگی توسط ضرایب موجک و شکلی-زمانی، انتخاب ویژگی بهینه توسط مقدار p و معیار پراکندگی و طبقه بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) با هسته های گوسی و چندجمله ای انجام می شود. در این تحقیق برای ارزیابی نتایج از روش پنج دسته استفاده می شود. نتایج نشان می دهد بیشترین میزان تفکیک بین پاسخ ها را بازه 100 تا 400 میلی ثانیه به کمک روش تحلیل تفکیکی قدم به قدم ایجاد می کند. در اکثر شرکت کنندگان دامنه قله P3b روی تحریک هدف نسبت به غیر هدف بیشتر است. دو دسته هدف و غیر هدف به کمک معیار پراکندگی و SVM با هسته گوسی با درصد صحت متوسط 7/86% از یکدیگر تفکیک شدند. بیشترین صحت مربوط به نواحی گیج گاهی و آهیانه ای بوده و غلبه خاصی در نیم کره های مغزی وجود ندارد. بنابراین روش مورد استفاده از جمله روش های مفید در بازنمایی رفتار مغز در حالت توجه انتخابی دیداری است.
کلیدواژگان
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1528365 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.