بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391)

چکیده:
مقدمه
یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت های پژوهشی، تعداد و کیفیت مقالاتی است که در مجلات علمی- پژوهشی چاپ می شود. به منظور بررسی کمی و کیفی مقالات منتشر شده در مجله دانش و تندرستی، مطالعه حاضر طراحی شده است.
مواد و روش ها
پژوهش به روش توصیفی و نمونه گیری به طریق سرشماری انجام شد؛ و تعداد 23 شماره مجله مربوط به سال های 1386 تا پایان سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت. یک چک لیست محقق ساخته شامل شاخص های کمی و کیفی آماده شد: شاخص های کمی نظیر سال و شماره مجله، تعداد مقالات منتشر شده، فاصله زمانی تا چاپ مقاله تعداد کل نویسندگان، محل کار نویسنده اول، تعداد کلمات اختصاری در عنوان مقاله و تعداد کلمات کلیدی و شاخص های کیفی نظیر نوع طراحی و رعایت اصول مهم مقاله نویسی در بخش های مختلف شامل: عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و منابع بود. از آمار توصیفی و روش آزمون مناسب برای نمایش داده ها و مقایسه آنها استفاده شد.
نتایج
در مجموع تعداد 171 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که میانگین تعداد مقالات به ازاء هر شماره 2±5/7 مقاله بود. کلیه مقالات حاصل کار تحقیقاتی اصیل (پژوهشی) بودند و مقاله مروری، تالیفی و یا نامه به سردبیر در هیچ شماره ای یافت نشد. میانگین زمان صرف شده از دریافت مقاله تا پذیرش آن 7/3±7/6 ماه است. تعداد 10 مقاله (6%) کار آزمایی بالینی بود. کاملترین و کم اشتباه ترین قسمت های مقالات به ترتیب منابع و عنوان مقالات بودند، در حالی که قسمت بحث ضعیف ترین قسمت مقالات چاپ شده بود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از بررسی فصلنامه علمی پژوهشی مجله دانش و تندرستی حاکی از آن است که در طول سال های انتشار به لحاظ کیفیت متدولوژیک پیشرفت داشته است و در مواردی نیز دچار کاستی است. از این رو، مجموعه پیشنهادهایی جهت ارتقای بیشتر نشریه اریه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530424 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.