رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت

پیام:
چکیده:
مقدمه
رشد پس از سانحه بعد از سوانحی مانند بیماری های مزمن در برخی از افراد به وجود می آید که عوامل مختلف روانشناختی می توانند در شکل گیری آن تاثیر داشته باشند. لذا از آنجا که رشد پس از سانحه در بیماری هپاتیت B تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است، این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت B تدوین گردید.
مواد و روش ها
جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به هپاتیت B در مرکز تحقیقات هپاتیت بیمارستان نمازی شیراز بود. 165 بیمار مبتلا به هپاتیت B (95 زن و 70 مرد) به طور تصادفی انتخاب شدند و از پرسشنامه های شخصیتی کلونینجر، پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی گارنفسکی و پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS و تحلیل مسیر استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی وابستگی به پاداش، تعالی بخشی خود، خودراهبری، همکاری، پشتکار و تنظیم شناختی- هیجانی اثر مستقیم و معناداری بر رشد پس از سانحه دارند که ضریب Beta مربوط به این متغیرها به ترتیب شامل 082/0، 074/0، 064/0، 451/0، 081/0 و 380/0 می باشد. همچنین نتایج نشان داد که نوجویی، آسیب پرهیزی، وابستگی به پاداش و همکاری از طریق تنظیم شناختی- هیجانی بر رشد پس از سانحه اثر دارد که ضریب Betaمربوط به این متغیرها به ترتیب شامل 084/0-، 067/0-، 086/0، 141/0 می باشد.
نتیجه گیری
ویژگی های شخصیتی علاوه بر اثر مستقیم بر رشد پس از سانحه، از طریق تنظیم شناختی- هیجانی نیز به طور غیرمستقیم بر رشد پس از سانحه تاثیر دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.