بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون های تیروئیدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی

چکیده:
به رغم این که عناصر معدنی در هورمون ها، آنزیم ها، بافت ها و مایعات بدن وجود دارند، اما در بدن ساخته نمی شوند و باید توسط جیره ی غذایی تامین شوند. در این تحقیق هدف شناسایی مقادیر مبنای غلظت سرمی عناصر معدنی شامل کلسیم، مس، آهن، پتاسیم، منیزیم، سدیم، فسفر، گوگرد و روی و هورمون های تیروئیدی (T3، T4، FT3، FT4 و TSH) اسبچه های خزر در شرایط متفاوت تغذیه، سن، جنس و ارتباط بین آن ها بوده است. این تحقیق با استفاده از 12 راس اسبچه ی خزر و طرح آماری چرخشی متوازن در سه دوره ی آزمایشی (هر یک 56 روز، فاصله ی بین دوره ها 7 روز)، 4 تیمار (جیره های غذایی)، 9 تکرار در هر تیمار و 4 بلوک (ترکیب دو جنس و دو گروه سنی کم تر و بیش تر از 3 سال) اجرا شد. تیمارها شامل استفاده از مکمل عناصر معدنی در سطوح صفر و 86/4 درصد و ماده ی خشک مصرفی روزانه در سطوح 50 و 100 درصد احتیاجات بود. در انتهای دوره های آزمایشی از اسب ها نمونه ی خون گرفته شد. عناصر معدنی با روش طیف سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده ی القایی و هورمون های تیروئیدی به وسیله ی کیت های الایزا مخصوص اسب اندازه گیری شدند. غلظت سرمی T3، T4، FT3، TSH و نسبت T3/T4 در مادیان ها بیش تر از نریان ها بود. اثرات سن و جیره ها بر روی هورمون های تیروئیدی معنی دار نبود. اثر جیره های غذایی بر غلظت سرمی مس معنی دار بود. ضرایب همبستگی غلظت سرمی T3 با Ca/K (377/0) و T4 با Ca/K (331/0) قابل توجه و معنی دار بود. به علت مکانیسم هموستازی بدن در حیوان سالم، به غیر از مس، غلظت سرمی سایر عناصر معدنی مورد مطالعه و غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در دوره های آزمایشی تحت تاثیر جیره های غذایی قرار نگرفتند. همچنین نسبت عناصر معدنی به یکدیگر، در مقایسه با عناصر معدنی به صورت انفرادی، همبستگی بیش تری با غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در اسب داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530452 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.