بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه موردی)

چکیده:
هدف
مطالعه حاضر، با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی و سنجش نگرش اعضای هیات علمی و اساتید مدعو دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد و فارسان) نسبت به استقرار این نظام انجام گرفته است.
روش
به منظور جمع آوری داده ها، از دو پرسش نامه استفاده گردید و آنگاه داده ها با استفاده از آزمون های آماری (α کرونباخ، آزمون های توصیفی مشاهدات، student-t، آزمون رگرسیون ، ANOVA) در نرم افزارSPSS19، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها
با بررسی امتیازات دانشگاه ها مشخص گردید دو دانشگاه در دو بعد نیروی انسانی و استفاده از فن آوری اطلاعات از امتیازهای 19/0 و 15/0 برخوردار هستند. یافته های حاصل از بررسی مهارت های فنی و رایانه ای بسیار رضایت بخش بوده به طوریکه، در این بررسی مقدار این متغیر با میانگین 50/3 می باشد.
نتیجه گیری
در بررسی نگرش نسبت به استقرار نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی، 60 درصد مخالفت خود را و 21 درصد موافقت خود را نسبت به این نظام اعلام نمودند. همچنین تحلیل آماری، تفاوت معناداری از نظر سن، جنسیت و سابقه تدریس با نحوه نگرش نسبت به شیوه یادگیری الکترونیکی ترکیبی، نشان نداد.
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530471 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!