رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی پرستاران

پیام:
چکیده:

پرستاران نقش مهمی در ارائه ی خدمات بهداشتی دارند. بهزیستی روان شناختی پرستاران با بهبود عملکرد شغلی آن ها همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی پرستاران بود.
این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. تعداد 128 پرستار از بیمارستان های شهر بجنورد در سال 1393 به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه ی هوش معنوی King، مقیاس هوش اخلاقی Lennick & Kiel و مقیاس بهزیستی روان شناختی Ryff پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد(01/0>P). هم چنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی و هوش اخلاقی می توانند 26 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را به طور معنی داری پیش بینی کنند (01/0>P).
با توجه به رابطه ی مثبت و معنی دار بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان شناختی پرستاران، پیشنهاد می شود که در برنامه های مبتنی بر ارتقای سلامت روان پرستاران، به این عوامل توجه ویژه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531454 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!