وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس

چکیده:
مقدمه
مصرف میوه جات و سبزیجات نقش مهمی در سلامتی انسان و پیشگیری از بیماری ها دارد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات براساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس انجام گرفت.
روش ها
در این پژوهش توصیفی – تحلیلی تعداد 383 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس به روش نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک و سازه های الگوی فرانظریه ای بود، استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 19و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و روند خطی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
اکثریت افراد مورد بررسی در مرحله حفظ و نگهداری و کمترین درصد آنها در مرحله قصد مصرف میوه و سبزیجات بودند. بین مراحل تغییر رفتار مصرف سبزیجات با سازه های موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی و فرآیندهای شناختی و رفتاری ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>P). در مورد مصرف میوه نیز به استثنای فرآیندهای رفتاری چنین نتایجی مشاهده شد.
نتیجه گیری
وجود ارتباط معنی دار بین موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی و فرآیندهای تغییر با مراحل تغییر حاکی از اهمیت و تاثیرگذاری این سازه ها در تغییر رفتار مصرف میوه جات و سبزیجات است. پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای برای ارتقای مصرف میوه جات و سبزیجات سازه های مذکور مدنظر قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531530 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!