تاثیر اسیدیته و فشار اسمزی بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus

چکیده:
قارچ Aspergillus parasiticus با تولید افلاتوکسین B1تاثیرات جبران ناپذیری بر مصرف کنندگان مواد غذایی آلوده به این زهرابه قارچی می گذارد. در این پژوهش، تیمارهای مختلف pH و غلظت NaCl در محیط کشت مایع قارچ اثر داده شدند و توکسین زایی آنها با استفاده از سه روش محیط کشت نارگیل - آگار، TLC و HPLC بررسی و مشخص شد که افلاتوکسین های تولیدشده به وسیله این قارچ، زیر نور UV خاصیت فلورسانس دارند. بیشترین توکسین زایی و رشد را در تیمار اسیدیته به ترتیب در 6 و 5 و در تیمار NaCl با غلظت 3 و صفر درصد شاهد بودیم. غلظت های بالای نمک باعث جلوگیری از رشد و به تبع آن، تولید توکسین آن می شود. افلاتوکسین B1 بیشترین توکسین تولیدی این قارچ است، بنابراین می توان با کنترل این دو عامل از رشد و تولید افلاتوکسین این قارچ تا حدود زیادی پیشگیری کرد و از تاثیرات سوء آن جلوگیری به عمل آورد.
زبان:
فارسی
صفحات:
259 تا 267
لینک کوتاه:
magiran.com/p1532892 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!