پلی اتیلن گلیکول 200 (PEG 200) بعنوان روش سریع و ارزان جهت استخراج DNA از برخی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

پیام:
چکیده:
اهداف
به طور کلی استخراج DNA از باکتری های گرم مثبت بسیار مشکل و پرهزینه است. هدف از این مطالعه استفاده از پلی اتیلن گلیکول 200 به منظور استخراج DNA از باکتری گرم مثبت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا و انجام PCR روی آنها به منظور جست وجو به ترتیب برای ژن های Lacto و ExoA بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه سویه استاندارد باکتری گرم مثبت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب بر روی محیط کشت MRS آگار و مولرهینتون آگار کشت داده شدند. سپس کلونی باکتری در بافر TE حل شد و با استفاده از PEG 200 استخراج DNA انجام شد. واکنش PCR بر روی ژن های Lacto (اختصاصی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) و ExoA (سودوموناس آئروژینوزا) اختصاصی هر ارگانیسم انجام شد.
یافته ها
PCR روی ژن های انتخاب شده برای هر ارگانیسم انجام و وجود ژن های Lacto با اندازه 231bp برای سویه استاندارد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از لبنیات و ExoA با اندازه 396bp برای سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا و سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا روی ژل آگارز مشاهده شد.
نتیجه گیری
از آنجایی که استخراج DNA از باکتری های گرم مثبت به دلیل داشتن دیواره بسیار محکم مشکل است، استفاده از PEG 200 می تواند روش بسیار مناسب، مقرون به صرفه و بسیار سریع و در دسترس برای استخراج DNA از باکتری های گرم مثبت باشد. علاوه بر این، با استفاده از این روش می توان به آسانی DNA باکتری های گرم منفی و قارچ ها را نیز استخراج نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.