بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار شهر گناباد نسبت به بازیافت پسماندهای خانگی

پیام:
چکیده:
اهداف
بازیافت از عناصر اصلی مدیریت جامع پسماند است. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار گناباد نسبت به بازیافت پسماند خانگی انجام شد.
ابزار و
روش ها
این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1394 انجام شد و از میان پرونده خانه وارهای موجود در مراکز بهداشتی- درمانی شهر گناباد تعداد 253 زن خانه دار به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته شامل 4 بخش اطلاعات دموگرافیک (5 سئوال)، آگاهی (6 سئوال)، نگرش (10 سئوال) و سنجش عملکرد (8 سئوال) بود. شرکت کنندگان در صورت کسب 3/33% امتیاز دارای رتبه ضعیف، 6/66-3/33 دارای رتبه متوسط و 100 -7/66 دارای رتبه خوب طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد.
یافته ها
سطح آگاهی 6/13% از زنان خانه دار ضعیف، 4/27% متوسط و 0/59% خوب بود. 6% زنان خانه دار دارای نگرش ضعیف، 1/50% دارای نگرش متوسط و 9/43% دارای نگرش خوب به امر بازیافت بودند. 1/31% زنان خانه دار شهر گناباد دارای عملکرد ضعیف، 1/49% دارای عملکرد متوسط و 8/19% دارای عملکرد خوب بودند. بین سطح تحصیلات زنان خانه دار با‍ میزان آگاهی و نگرش آنها ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (025/0=p). عملکرد خانواده هایی که سرپرست آنان در بخش خصوصی مشغول به کار بودند به طور معنی داری بهتر از دیگر گروه ها بود (026/0=p).
نتیجه گیری
59% زنان خانه دار ساکن در شهر گناباد از آگاهی خوب، 50% از نگرش خوب و 8/19% از عملکرد خوب نسبت به بازیافت پسماند شهری برخوردار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533575 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.