اثر ضدباکتریایی عصاره اتانولی سیاه دانه بر باکتری های جداشده از بیماران بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
اهداف
عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه منجر به افزایش مرگ و میر و همچنین افزایش طول مدت بستری در بیمارستان می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی سیاه دانه بر باکتری های جداشده از بیماران بستری در بیمارستان انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه تجربی در 100 نمونه بالینی که از بیماران بستری در بخش ICU بیمارستانی در تهران طی سال 1394 جمع آوری شده بود، انجام شد. نمونه های ارسالی به آزمایشگاه شامل 28 نمونه ترشحات دستگاه تنفسی (28%)، 25 نمونه خون (25%)، 20 نمونه زخم (20%)، 18 نمونه ادرار (18%) و 9 نمونه مایع مغزی- نخاعی (9%) بودند. هر نمونه روی 2 محیط آگار خون دار کشت و سپس در دو شرایط هوازی و بی هوازی انکوبه شد. برای تعیین کمترین غلظت از عصاره سیاه دانه با اثر بازدارندگی از روش میکروبراث دایلوشن استفاده شد.
یافته ها
بیشترین میکروارگانیزم جداشده از بیماران استافیلوکوکوس اورئوس (35 نمونه) و کمترین میکروارگانیزم اشریشیا کلی (17 نمونه) بود. رشد تمامی میکروارگانیزم ها در غلظت های متفاوتی از عصاره مهار شد. صرف نظر از نوع باکتری جداسازی شده، رشد 24 ایزوله در غلظت 200میلی گرم در میلی لیتر، 46 ایزوله در غلظت 100میلی گرم در میلی لیتر، 29 ایزوله در غلظت 50میلی گرم در میلی لیتر و تنها یک ایزوله در غلظت 25میلی گرم در میلی لیتر مهار شد
نتیجه گیری
از عصاره سیاه دانه در غلظت های مختلف می توان به عنوان عامل ضدباکتریایی موثر به منظور جلوگیری از عفونت بیمارستانی ایجادشده توسط باکتری های مختلف استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533577 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.