حذف فنل محلول در آب متاثر بر بهداشت عمومی با استفاده همزمان از تابش فرابنفش و اکسید روی

پیام:
چکیده:
اهداف
فنل و مشتقات محلول آن در آب از مهم ترین و متداول ترین آلاینده های سمی و خطرناک متاثر بر سلامت عموم افراد در جامعه هستند. این مطالعه با هدف بررسی فرآیند نانوفتوکاتالیکی نانواکسید روی/تابش فرابنفش بر تجزیه فنل محلول در آب انجام شد.
مواد و روش ها
برای انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی ابتدا نمونه های فاضلاب مصنوعی محتوی فنل با غلظت های اولیه 50، 100 و 200میلی گرم بر لیتر درون یک راکتور ازپیش ساخته با حجم مفید یک لیتر و در مقیاس آزمایشگاهی به روش ناپیوسته ریخته شدند. اثر پارامترهای تابش پرتو فرابنفش در سه شدت 50، 75 و 125وات، اکسید روی با غلظت های 1/0 و 2/0گرم بر لیتر، pH 5، 7 و 9 در زمان های اکسیداسیون 5 الی 30 دقیقه به صورت مجزا و همزمان بر حذف فنل بررسی شدند. غلظت نهایی فنل به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 500نانومتر تعیین شد.
یافته ها
با افزایش pH از 5 به 9 راندمان فرآیند پس از 30دقیقه از حدود 93 به 73% کاهش یافت. کارآیی تجزیه فنل با افزایش دوز نانوذرات اکسید روی از 1/0 به 2/0گرم بر لیتر موجب کاهش راندمان حذف فنل از 2/93 به 4/88% شد. با افزایش غلظت 50 به 200میلی گرم بر لیتر فنل، راندمان از 93 به حدود 71% کاهش یافت.
نتیجه گیری
با کاهش pH، کاهش دوز نانوذرات اکسید روی، کاهش غلظت اولیه فنل، افزایش زمان اکسیداسیون و افزایش شدت تابش فرابنفش، راندمان حذف فنل در طول فرآیند افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533579 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.