ارزیابی برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت: یک مطالعه در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی

پیام:
چکیده:
اهداف
پیشگیری و کاهش رفتارهای خطر مرتبط با انتقال اچ آی وی در میان بیماران اچ آی وی مثبت یکی از اولویت های سلامت همگانی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار های پیشگیری کننده از انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی، 92 بیمار HIV مثبت و مبتلا به ایدز بالای 18 سال شهرستان های سراوان و سرباز که در 1392 در مرکز مشاوره بیماری های عفونی و رفتاری سراوان یا سرباز دارای پرونده بودند به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته شامل بخش دموگرافیک (10 سئوال)، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (17 سئوال) و ارزیابی عملکرد بیماران (11 سئوال) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و با آزمون های آماری T مستقل و زوجی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین نمره حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع درک شده، خودکارآمدی درک شده و رفتار بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله آموزشی به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (001/0p<).
نتیجه گیری
استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از ایدز در بیماران مبتلا به ایدز موثر است و از طریق افزایش آگاهی، نگرش، حساسیت، شدت، منافع و خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده، موجب ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از ایدز می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533585 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.