بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می پردازد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری می باشد و نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، بررسی شده است.
نتایج حاصل از تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نشان
می دهد که بین نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و میزان ریسک، بازده، تنوع پرتفوی آن ها به ترتیب رابطه ی مستقیم معنادار، معکوس معنادار و معکوس معنی دار وجود دارد.
نتایج این بررسی بیانگر آن است که نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های دارای مدیر سرمایه گذاری مرد، کم تجربه، با تحصیلات پایین تر و جوان تر بیشتر از صندوق های دارای مدیر سرمایه گذاری زن، باتجربه ، با تحصیلات بالاتر و مسن تر است.
یکی از یافته های این پژوهش بررسی ارتباط نسبت تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با نسبت فعالیت معاملاتی آن ها برای اولین بار در کشور می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1534197 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!