بررسی شیوع سوء رفتار با سالمندان شهرستان های گرگان و آق قلا در سال 1392

پیام:
چکیده:
اهداف
پدیده سالمندی و مسائل دنبال آن، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های آینده در نظر گرفته می شود. مطالعات در زمینه سوءرفتار با سالمندان در ایران، بسیار محدود و ناچیز بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان و انواع سوءرفتار خانگی با سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان گرگان و آق قلا در سال 1393 انجام شده است.
مواد و روش ها
این پژوهش توصیفی-تحلیلی روی زنان و مردان سالمندی انجام گرفت که در مراکز بهداشتی شهری و روستایی شهرستان گرگان و آق قلا دارای پرونده بودند. در این مطالعه 465 نفر از این افراد به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه چهره به چهره با سالمندان و تکمیل پرسشنامه «سوءرفتار با سالمندان»، پس از تایید نبود مشکلات شناختی (کسب نمره 6 یا بالاتر از نسخه فارسی آزمون کوتاه وضعیت شناختی) انجام شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS و با آمارهای توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های استنباطی (کای اسکوئر و آزمون تی) تحلیل گردید.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که 3/63 درصد از نمونه های پژوهش، حداقل یکی از انواع سوءرفتار را تجربه کرده بودند. بیشترین میزان شیوع سوءرفتار مربوط به غفلت مراقبتی (8/59 درصد) و سپس سوءرفتار روان شناختی (3/53 درصد) و کمترین آن مربوط به سوءرفتار جسمی (8 درصد) و طردشدگی (2/8 درصد) است. بین میزان سوءرفتار و متغیرهای جنس (034/0>P)، مکان زندگی (0001>P)، قومیت (0001>P) و سن (035/0>P) بین دو گروه سالمندان تحت سوءرفتار قرار گرفته و تحت سوء رفتار قرار نگرفته تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
با توجه به میزان بالای سوءرفتار نسبت به سالمندان، به نظر می رسد وجود برنامه هایی برای افزایش آگاهی سالمندان، مراقبان آنها و پرسنل بهداشتی برای پیشگیری و کاهش غفلت و سوء رفتار با سالمندان ضروری باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
162 تا 173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1534251 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!