بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال های 93-1392

پیام:
چکیده:
مقدمه
Paratracheal air cysts (PACs) ضایعات کیستیک حاوی هوا می باشند که اغلب در قسمت فوقانی سمت راست تراشه در ورودی قفسه ی سینه قرار گرفته اند. اگر چه این ضایعات، به طور معمول بدون علامت هستند، اما گاهی عوارضی نظیر سرفه ی مزمن، سختی اینتوباسیون و فلج راجعه ی عصب حنجره ای سمت راست ایجاد می کنند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی و خصوصیات این ضایعه با بررسی تصاویر Multidetector computed tomography (MDCT) بود.
روش ها
در این مطالعه، 1054 تصویر از قفسه ی سینه بیماران مراجعه کننده به بخش MDCT بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال های 93-1392 بررسی گردید. معیارهای خروج، شامل وجود ضایعه ی تومورال تراشه، ضایعات مادرزادی تراشه، سابقه ی عمل جراحی قفسه ی سینه بر روی تراشه و سابقه ی تراکئوستومی یا تراکئال تیوب بود. PACs از نظر تعداد، اندازه و وجود ارتباط قابل مشاهده با تراشه ارزیابی شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز جمع آوری گردید.
یافته ها
از 1054 بیمار بررسی شده، 112 نفر (6/10 درصد) دارای PAC بودند. تعداد کیست مشاهده شده، در 103 نفر (92 درصد) یک عدد و در 9 نفر (8 درصد) دو عدد بود. میانگین سن بیماران مورد مطالعه، 2/17 ± 2/53 سال با دامنه ی 91-6 سال بود. 533 نفر (6/50 درصد) از بیماران، مرد و 521 نفر (4/49 درصد) زن بودند. میانگین اندازه ی کیست 72/2 ± 89/3 میلی متر با دامنه ی 1/13-0/1 میلی متر بود. همچنین، 43 مورد (4/38 درصد) از کیست ها، با برونش رابطه داشتند. اندازه ی کیست در 86 نفر (76 درصد) کمتر از 5 میلی متر، در 21 نفر (20 درصد) بین 10-5 میلی متر و در 5 نفر (4 درصد) بیش از 10 میلی متر بود. کیست های دارای رابطه با برونش، اندازه ی بزرگ تری داشتند (010/0 = P).
نتیجه گیری
PAC یک یافته ی شایع در CT scan قفسه ی سینه می باشد که به طور معمول، در مکان قابل پیش بینی مشاهده می شود. پاتوژنز این کیست ها، تا به حال به طور دقیق شناخته نشده است، اما دیده شدن این کیست ها در سنین بالا، می تواند مطرح کننده ی این باشد که این کیست ها می توانند هم مادرزادی و هم اکتسابی باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p1534687 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!