شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه

پیام:
چکیده:
مقدمه
عفونت اسهالی یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در کودکان است. هر ساله تقریبا حدود دو میلیون نفر در اثر اسهال در جهان جان خود را از دست می دهند. اشریشیاکلی پاتوژنیک عامل مهم اسهال حاد و مزمن در کودکان کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع ژنهای انتروپاتوژنیک EPEC و مقاومت آنتی بیوتیکی نمونه ها در بین کودکان زیر 5 سال مشکوک به اسهال در شهر کرمانشاه می باشد.
مواد و روش ها
با جمع آوری 150 نمونه مدفوع اسهالی از کودکان مراجعه کننده به مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طول مدت 5 ماه، در نهایت 55 نمونه اشریشیاکلی شناسایی و با آزمون های مختلف میکروبی و بیوشیمیایی تایید گردیده و سپس آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI با آنتی بیوتیک هایی از گروه های مختلف انجام گردید. جهت شناسایی ژن های eae و bfp پاتوتیپ از آزمون PCR چندگانه ای استفاده شد.
یافته های پژوهش: اشریشیاکلی جدا شده نسبت به ایمی پنم (100 درصد) و تتراسایکلین (34/73 درصد) مقاوم و میزان حساسیت به سیپروفلوکساسین (100 درصد) و جنتامایسین (66/96 درصد) گزارش شد. نتایج Multiplex-PCR نشان داد که 3 نمونه (4/5 درصد) دارای ژن eae بودند.
بحث و نتیجه گیری
به دلیل اهمیت E.coli به عنوان مهمترین عامل اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه و با توجه به افزایش روزافزون مصرف و مقاومت نسبت به عوامل آنتی باکتریال، خطر جدی بیماران را تهدید می نماید. مطالعه حاضر نشان می دهد میزان شیوع اشریشیاکلی آتیپیک از تیپیک متداول تر است و عوامل گوناگونی در فراوانی گروه اشریشیاکلی آتیپیک نقش دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
154 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1534838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.