مقایسه ی معیار جدید آناتومی سطحی قفسه ی سینه Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI) با چهار روش متداول دیگر جهت پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل

چکیده:
مقدمه
تعیین لارنگوسکوپی و لوله گذاری مشکل، از مهم ترین وظایف متخصص بیهوشی است. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، پیش بینی دو وضعیت پیش گفته، از طریق مقایسه ی 5 روش نسبت قد به فاصله ی تیرومنتال (RHTMD یا Ratio of height to thyromental distance)، روش گاز گرفتن لب فوقانی (ULBT یا Upper lip bite test)، روش مالامپاتی تغییر یافته (MMT یا Modified Mallampati test) و محیط دور گردن با Acromio-axillo-suprasternal notch index (AASI) حین اعمال جراحی با بیهوشی عمومی بود.
روش ها
تعداد 728 بیمار بالغ که کاندیدای جراحی انتخابی و انجام بیهوشی عمومی با لوله گذاری تراشه بودند، وارد مطالعه شدند. بررسی راه هوایی پیش از عمل با روش های AASI، RHTMD، ULBT، MMT و نسبت محیط گردن به فاصله ی تیرومنتال (NC/TMD یا Neck circumference to thyromental distance) انجام شد. بعد از القای بیهوشی، دید لارنگوسکوپی با معیار Cormack-Lehane نیز ثبت شد. نمودار Receiver operating characteristic (ROC) و مقادیر حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی برای ارزیابی قدرت روش ها محاسبه گردید.
یافته ها
دید مشکل حنجره در لارنگوسکوپی، در 9/2 درصد بیماران وجود داشت. بهترین نقطه جهت جداسازی احتمال دید حنجره در AASI ≥ 6/0 بود که مقدار آن نسبت به بقیه ی روش ها بالاترین مقدار بود. AASI بیشترین ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی را دارد. RHTMD کمترین حساسیت را داشت. MMT، AASI، NC/TMD بیشترین حساسیت را نسبت به بقیه ی روش ها داشتند.
نتیجه گیری
AASI می تواند آزمون غربالگری مفیدی برای پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی با بیهوشی عمومی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
245 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1537952 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.