مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطوح استیل زنگ نزن و لاستیک تماسی با شیر

پیام:
چکیده:
بیوفیلم مجموعه ای از سلول های زنده باکتریایی می باشد که به سطوح و همدیگر م تصل می شوند . تشکیل بیوفیلم توسط میکروارگانیسم های بیماریزا با منشا غذایی و مولد فساد بر روی سطوح تماسی با غذا در کارخانجات فرآوری مواد غذایی از نظر بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی تقاطعی اهمیت فراوانی دارد. برای مطالعه 16 سطح از استیل زنگ نزن و لاستیک جداگانه استفاده گردید. باکتری اشریشیا کلی به ظرف حاوی شیر استریلیزه و سطح مربوطه منتقل گردید. میانگین تعداد باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 در بیوفیلم حاصله بر روی سطح استیل زنگ نزن و لاستیک به ترتیب 0/27 ± 9/56 و 0/15±9/10 Log CFU/cm2 بود. تفاوت معنی داری بین تعداد باکتری شرکت کننده در بیوفیلم حاصله بر روی دو نوع سطح مشاهده نگردید (P>0.05).بر اساس نتایج این تحقیق باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 توانایی تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح تماسی با غذا شامل استیل زنگ نزن و لاستیک را دارد . با توجه به بررسی و جستجوی گروه، به نظر می رسد که این مطالعه برای اولین بار انجام می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p1540190 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.