اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده

چکیده:
آزمایشی به منظور بررسی اثرات پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده انجام گرفت. 225 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس (308 Ross)در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار(هر تکرار شامل 25 قطعه جوجه) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) شاهد(بدون پرتوتابی)،2) 6 میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت 1/5 دقیقه، 12 ساعت قبل از انکوباسیون 3)10 میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت 1/5 دقیقه، 12 ساعت قبل از انکوباسیون بود. در طی آزمایش در روزهای 14 ، 21 و 28 دوره پرورش از قسمت های 1 ، 10، 30 ،50، 70، 90 درصد طول روده کوچک جوجه ها نمونه برداری انجام گرفت و طول پرزها و عمق کریپت های لیبرکون اندازه گیری شد. نتایج مربوط به ریخت شناسی روده کوچک (طول پرزها و عمق کریپت های لیبرکون) نشان داد بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد (pجذب مواد مغذی خوراک اثر افزایشی را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
515 -520
لینک کوتاه:
magiran.com/p1540419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.