آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی

چکیده:
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی و مدیریت سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اهمیت اهمیت مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی می باشد. قلمرو زمانی دوره پنج ساله بین سال های 1388 تا 1392 می باشد و تعداد 50 شرکت بعد از انجام فرایند نمونه گیری انتخاب شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه، می تواند منجر به افزایش فروش گردد .موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد،می تواند باعث افزایش فروش گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.