الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش هم زمان با چیرگی فاز 1 پدیده: MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران

پیام:
چکیده:
پدیده مادن–جولیان ( MJO) در شمار پدیده های مهم جوی-اقیانوسی در گستره های استوایی اقیانوس هند و آرام است. فاز 1 MGO در پیکر یک سامانه بارش همرفتی در پهنه باختری اقیانوس هند استوایی پدیدار می گردد. پس از این، سامانه بارش زا در پیکر فازهای 2 تا 8 بخش های مرکزی اقیانوس آرام به پیشروی خاورسوی خود ادامه می دهد. پژوهش های پیشین نشان دهنده آن است که در هنگام رخداد فاز 1 MGO بخش بزرگی از کشور به ویژه گستره جنوب باختری آن با افزایش بارش روبرو می شود. با این همه، رخداد این فاز همیشه با بارش زایی روبرو نیست که این امر موجب خطا در پیش بینی بارش می شود. در این پژوهش در راستای کاهش خطای پیش بینی، سامانه های با ظرفیت بارش زایی به دو بخش سامانه های همراه با بارش و سامانه های بدون بارش تقسیم و ویژگی های آنها با یکدیگر مقایسه شد. این مقایسه در روی خشکی ها و نیز پهنه دو اقیانوس هند و آرام برای ماه های سرد دوران 1975-2012به انجام رسید. از آنجا که بیشتر بارش ها هنگامی رخ می دهد که اندازه شاخص MJO بزرگتر از 1 باشد، همه ارزیابی ها برای چنین دورانی به انجام رسید. روشن شد که نزدیک به 8 تا 15 درصد از بارش جنوب باختری ایران در فاز MJO 1 رخ می دهد. ارزیابی ها نشان داد که برای کاهش خطای پیش بینی، باید افزون بر اندازه شاخص، جایگاه جغرافیایی فعالیت های همرفتی در دو اقیانوس هند و آرام نیز پایش گردد. چنانچه سامانه بارش زا در پهنه استوایی اقیانوس هند در محدوده کناره آفریقا تا طول جغرافیایی 60 درجه شرقی و بر روی اقیانوس آرام در حوزه 160تا 140درجه باختری و 10تا 20 درجه جنوبی متمرکز باشد، و همچنین میانگین میزان انحراف از میانگین بارش بیشتر از 1میلیمتر بر روز باشد، احتمال بارش زایی در جنوب باختری ایران افزایش چشمگیری پیدا می کند. در این دوران در آب های شمال باختری استرالیا و جنوب اندونزی هوا صاف می شود. در دوران بارش زایی بی هنجاری سرعت بادهای شرقی بر روی نواحی باختری اقیانوس هند و نیز بادهای جنوبی بر روی شبه جزیره عربستان تا چهار برابر بیشتر از دوران بدون بارش است.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542101 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!