تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و کود های زیستی ازتوبارور1 و ازتوبارور2 و کود شیمیایی (ازت و فسفر) بر تعدادی از صفات بزرک ازجمله میزان پرولین، پتاسیم و کلسیم و روند سرعت رشد محصول تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 1392 انجام گرفت.کرت های اصلی شامل چهار تیمار تنش خشکی بدون تنش با پتانسیل3/0 اتمسفر، تنش ملایم با پتانسیل 5/3 اتمسفر، تنش متوسط با پتانسیل 5/6 اتمسفر و تنش شدید با پتانسیل 5/9 اتمسفر و کرت های فرعی شامل پنج تیمار کودی (بدون کود، کود شیمیایی نیتروژن+ فسفر، کود زیستی نیتروژن دار ازتوبارور1، کود زیستی فسفاته ازتوبارور2 و کود زیستی تلفیق نیتروژن دار ازتوبارور1 + بارور2) بودند. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی، تیمار های کودی و اثر متقابل آن ها بر صفات غلظت پرولین، غلظت کلسیم و پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود (01/0>P). حداکثر غلظت پرولین(24/19 میلی گرم بر گرم وزن خشک) و پتاسیم (10/3 درصد)، در تیمار تنش شدید تحت کود تلفیقی ازتوبارور1 و ازتوبارور 2 و حداکثر کلسیم (10/2درصد) در شرایط تنش شدید و تیمار بارور2حاصل شد. در بررسی روند تغییرات سرعت رشد محصول حداکثر آن در 65 روز پس از ظهور گیاه در سطح خاک در هر دو تیمار بدون تنش و کود شیمیایی (ازت+فسفر) مشاهده شد. بدلیل عوارض محیط زیستی مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی ازوتوبارور 1 و ازتوبارور 2 توجیح پذیر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1542921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.