بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی

چکیده:
با توجه به اینکه در صنعت ساخت بزرگراه ها، هرساله چندین میلیون تن خرده آسفالت تولید می شود و معمولا میزان بسیار زیادی از این مواد غیرقابل استفاده، حجم زیادی از زمین را اشغال میکند، استفاده مناسب از این مواد گریزناپذیر است. هر چند استفاده از خرده آسفالت در مخلوطهای آسفالتی امری معمول شده، اماهنوز استفاده از آنها در روسازی بتن غلتکی آنطور که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش، خرده آسفالت به عنوان جایگزین بخش درشتدانه باخرده آسفالت، جایگزینی بخش ریزدانه با خرده آسفالت و همچنین جایگزین هر دو بخش درشت دانه و ریزدانه با خرده آسفالت، مورداستفاده قرارگرفت. نتایج نمودار بار – تغییر مکان که از آزمایش خمش سه نقطه ای به دست آمد، نشان داد که قابلیت جذب انرژی با افزودن خرده آسفالت افزایش یافته و آستانه گسیختگی بتن را افزایش میدهد. قابلیت جذب انرژی آن مخلوطی که بخش درشتدانه آن با خرده آسفالت جایگزین گردیده است، تقریبا به مخلوطی که هر دو بخش آن با خرده آسفالت جایگزین شده و بیشترین قابلیت جذب انرژی رادارد نزدیک است. با توجه به اینکه مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیرمستقیم و مدول گسیختگی این مخلوط حداقل های استانداردها را نسبتا برآورده میکند، درنتیجه خرده آسفالت میتواند جایگزین مناسبی برای سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p1545621 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.