بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا: یک کارآزمایی تصادفی خوشه ای

پیام:
چکیده:
مقدمه
زنان نخست زا برای شروع و ادامه شیردهی با چالش های زیادی روبرو هستند. خودکارآمدی شیردهی یک متغیر روان شناختی و انگیزشی مهم و در عین حال تعدیل پذیر برای تداوم تغذیه با شیرمادر است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار
در این مطالعه کارآزمایی خوشه ای، شش مرکز بهداشتی درمانی شهر دامغان به طور تصادفی ساده در دو گروه کنترل و مداخله قرارگرفتند. 107 مادر نخست زا از هر مرکز به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه کنترل، تحت آموزش معمول و استاندارد مراکز بهداشتی درمانی شامل دو جلسه آموزش شیردهی، یک جلسه قبل از زایمان و یک جلسه بعد از زایمان قرار گرفتند ولی گروه مداخله، علاوه بر آموزش های معمول، دو جلسه آموزش شیردهی دیگر را از یک همتای واجد شرایط و با دو سال تجربه شیردهی در زمان قبل و بعد از زایمان دریافت کردند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی دنیس در هفته هشتم پس از زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و کای دو در سطح معناداری 95% صورت گرفت.
یافته ها
دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند. نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره خودکارآمدی در گروه مداخله 08/6± 78/51 و در گروه کنترل 23/6± 55/46 می باشد. به طوری که میانگین نمره خودکارآمدی در گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری (001/0>p) داشتند.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش شیردهی از طریق همتا موجب افزایش خودکارآمدی شیردهی در زنان نخست زای گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در بازه زمانی هشت هفته پس از مداخله شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1545909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.