بررسی اثر اجرای طرح های مرتعداری بر تنوع گونه ای گیاهان در مراتع شهرستان سمیرم استان اصفهان

چکیده:
به منظور بررسی اثرات اجرای طرح های مرتعداری بر تنوع، غنا و یکنواختی گیاهان در مراتع شهرستان سمیرم استان اصفهان شاخص های غیر پارامتریک غنای گونه ای، یکنواختی و تنوع گونه ای بین دو شیوه مدیریت مقایسه و همبستگی بین این شاخص های تنوع و خصوصیات پوشش گیاهی تعیین گردید. نتایج نشان داد از میان شاخص های مورد بررسی، شاخص های یکنواختی، در مناطق فاقد طرح به طور معنی داری بیشتر از مناطق دارای طرح بوده اند. نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که غنای گونه ای همبستگی مثبت و یکنواختی همبستگی منفی معنی دار با پوشش و تولید گیاهان چندساله، وضعیت و گرایش مرتع داشته اند. در مجموع اجرای طرح های مرتعداری تاثیر زیادی بر افزایش گونه های گیاهی کلیماکس و غلبه گیاه Bromus tomentellus داشته که این امر باعث بهبود وضعیت مرتع و کاهش یکنواختی مناطق دارای طرح مرتعداری شده است. این رفتار در موازنه بین رقابت گونه های گیاهی و فشار چرا قابل تفسیر است و روند توالی جوامع تحت بررسی حالتی را نشان می دهد که چیرگی بعضی از گونه های مطلوب، تولید بالا و تنوع کمتر را به دنبال دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1546685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!