تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان

چکیده:
اندازه گیری تنوع و شناسایی صفات و گروه های عملکردی گیاهی و طبقه بندی آنها به شناسایی دقیق توان رویشی مراتع و اعمال برنامه های مدیریتی مناسب کمک می کند. هدف از این تحقیق اندازه گیری تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی در سه منطقه اکولوژیکی هم جوار در منطقه شیمبار یا شیرین بهار بود. در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سا ل های 1391 تا 1393 داده های مربوط به درصد پوشش گونه ای از تعداد 106 پلات به روش تصادفی طبقه بندی شده در شیب های رو به جنوب و شمال و بخش تالابی جمع آوری شد. تنوع گونه ای (آلفا) و تنوع بین زیستگاهی (بتا) به کمک نرم افزارهای PAST و SDR اندازه گیری شد. شاخص تنوع گونه ای شانون و سیمپسون نشان می دهد به ترتیب بیشترین تنوع گونه ای (آلفا) مربوط به تالاب، پس از آن شیب جنوبی و در نهایت شیب شمالی است. غنای گونه ای در شیب شمالی بیش از شیب جنوبی بود و تالاب غنای گونه ای کمتری نسبت به ارتفاعات اطراف داشت. برای طبقه بندی و مشخص کردن پاسخ پوشش گیاهی منطقه به عوامل محیطی و تعیین گروه های عملکردی، تعداد 66 ویژگی مربوط به مقاومت به آشفتگی ها اندازه گیری و آنالیز خوشه بندی با روش Ward و توسط نرم افزار R انجام شد. گونه های یک ساله و چندساله منطقه هر کدام به 21 دسته تقسیم شد و درختان و درختچه ها در 8 خوشه طبقه بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1546691 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!