مهار زیستی بیماری های پس از برداشت مرکبات

پیام:
چکیده:
پوسیدگی پس از برداشت میوه مرکبات مهم ترین عامل کاهش عمر این محصولات و از بیماری های مهم اقتصادی آن ها در نواحی تولید مرکبات دنیا است. قارچ های بیمارگر، کپک های سبز و آبی به اسامی Penicillium digitatum و Penicillium italicum هستند، که معمولا با استفاده از قارچ کش های شیمیایی مدیریت می شوند. با توجه به اینکه مصرف سموم شیمیایی ضمن داشتن خطرهای سوء محیط زیستی، سبب بروز جدایه های مقاوم در بیمارگرها نیز می شوند، مبارزه زیستی از طریق کاربرد قارچ ها و باکتری های متعارض به عنوان روش جایگزین مصرف قارچ کش ها مطرح شده است. در این خصوص، کارآیی قارچ هایی نظیر Candida guilliermondii، Pichia guilliermondi، Candida saitoan، Aureobasidium pullulans، Muscodor albus و باکتری های Pseudomonas fluorescens، Bacillus subtilis و Pantoea agglomerans در مهار کپک های سبز و آبی مرکبات مثبت گزارش شده است. بنابراین می توان کاربرد آن ها را برای مبارزه با این بیماری ها پیشنهاد کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1547057 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!