بررسی اثر عوامل باندینگ مختلف بر استحکام باندبرشی کامپوزیت به آمالگام با درصد نقره بالا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
امروزه با توجه به مزایای آمالگام های با درصد نقره ی بالا، این نوع از آمالگام ها بسیار مورد توجه قرار گرفته بنابراین هدف از این مطالعه بررسی استحکام باند کامپوزیت به آمالگام با درصد نقره ی بالا با کاربرد عوامل باندینگ مختلف بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی تجربی آزمایشگاهی 52 سیلندر آکریلی تهیه و درون آن ها آمالگام با میزان نقره ی 60 درصد پک شد و با فرز فیشور الماسی ساییده و به مدت 10 دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار داده شدند. سپس نمونه ها به چهار گروه 13 تایی تقسیم شد: گروه(1) آمالگام + Alloy Primer + Single Bond ، گروه(2) آمالگام + Alloy Primer + G.bond ، گروه(3) آمالگام + Single Bond + G.bond و گروه(4) آمالگام + G.bond+ Single Bond. در همه ی نمونه ها کامپوزیت رزین به نمونه های آمالگام با استفاده از مولد پلاستیکی ترانسلوسنت با دستگاه LED Turbo باند شد و سپس توسط دستگاه اینسترون مورد آزمون استحکام باند برشی قرار گرفتند و نهایتا تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون آماری واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام شد.
یافته ها
بیشترین مقدار استحکام باند مربوط به نمونه های باند شده با Alloy Primer + عامل باندینگ G.bond و کمترین مقدار مربوط به نمونه های باند شده با عامل باندینگ Single Bond بود و میانگین استحکام باند برشی در چهار گروه با هم تفاوت معناداری داشت(002/0=P).
نتیجه گیری
ترکیب Alloy Primer و G.bond استحکام باند قابل قبولی را بین آمالگام با درصدنقره ی بالا و کامپوزیت ایجاد می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
96 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1548029 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!