ساختار سرعتی پوسته در منطقه کرمان با برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی

چکیده:
در این مطالعه ساختار سرعتی پوسته و عمق ناپیوستگی موهو در زیر چهار ایستگاه لرزه نگاری کرمان با استفاده از روش برگردان همزمان توابع انتقال گیرنده موج P و منحنی های پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت تعیین توابع گیرنده از روش تکرار واهمامیخت در حوزه زمان لیگوریا و آمون (1999) و دور لرزهایی با طول مسیر دایره بزرگ بزرگتر از °25 و کوچکتر از °90 و بزرگای بیش از 5/5 استفاده گردید که در سال های 2010 تا 2013 به ثبت رسیده اند. منحنی های پاشندگی سرعت گروه موج رایلی از مطالعه ی رحیمی و همکاران (2014) بر روی ساختار پوسته فلات ایران تامین شده است. توابع گیرنده، پاسخ ساختار محلی زمین به رسید قائم امواج P در زیر یک لرزه سنج سه مولفه ای را نشان می دهند و به تباین های سرعت موج برشی حساس هستند. ناهماهنگی عمق- سرعت در اطلاعات توابع گیرنده باعث غیریکتایی مساله ی برگردان می شود، اما با دخالت دادن اطلاعات حاصل از سرعت مطلق برآوردهای پاشندگی و برگردان هم زمان این دو مجموعه می توان بر این محدودیت غلبه کرد. با این کار اطلاعات دقیقتری درمورد ساختار پوسته ای فراهم می شود.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که مرز ناپیوستگی موهو در زیر ایستگاه چشمه معدنی، CHMN، در عمق 2±52 کیلومتری، زیر ایستگاه گوه گبری، KHGB، در عمق 2±50 کیلومتری، در زیر ایستگاه نگار، NGRK، در عمق 2±54 کیلومتری و در زیر ایستگاه تی وی باهنر، TVBK، در عمق 2±50 کیلومتری قرار دارد. در نتیجه، میانگین عمق موهو در منطقه کرمان 2±52 کیلومتر می باشد. جهت تعیین خطا از روش مستقیم استفاده گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1548064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!