ارزیابی آنتی بادی تولید شده علیه لیپوپلی ساکارید ویبریو کلرا به منظور تشخیص سریع وبا

چکیده:
هدف مطالعه
ایران یکی از کانون های اندمیک وبا بوده و تشخیص سریع بویژه در مواقع طغیان بیماری، اهمیت حیاتی دارد. استفاده از آنتی بادی علیه اجزای LPS یکی از روش های مهم تشخیص باکتری است. هدف این مطالعه، استخراج و تخلیص LPS ویبریو کلرا و ارزیابی آنتی بادی پلی کلونال تولید شده علیه آن به منظور تشخیص وبا می باشد.
مواد و روش ها
ویبریوکلرا تهیه و در محیط TCBS کشت داده شد. لیپوپلی ساکارید به روش فنل داغ- آب، استخراج، تخلیص و دیالیز گردیده و میزان پروتئین، قند، خلوص، و فعالیت بیولوژیک آن اندازه گیری شد. جهت تولید آنتی بادی، ابتدا باکتری کشته شده به خرگوش تزریق شده و سپس طی سه نوبت،LPS همراه با ادجوان ناقص فروند تزریق گردید. قبل و پس از تزریق بوسترها، خونگیری به عمل آمده و میزان آنتی بادی علیه پیکر سروتیپ های اینابا، اوگاوا باکتری، علیه LPS سروتیپ هیا اینابا و اوگاوا، و علیه چندین باکتری مشابه دیگر با تکنیک الیزا تعیین شد.
نتایج
میزان پروتئین در LPS تخلیص شده در حد صفر، قند آنmg/ml 5/0، تیتر فعالیت آن 1024، و دارای سه باند 2/5، 4 و 14/5 کیلودالتنی بود. آنتی بادی های تهیه شده در خرگوش، قادر به شناسایی باکتری سروتیپ اواگاوا و اینابا و همچنین LPS خالص بودند. آنتی سرم علیه سروتیپ اوگاوا و اینابا قادر به واکنش متقاطع علیه یکدیگر بودند اما با سایر گونه های ویبریو و نیز سایر باکتری ها واکنش نشان ندادند. تیتر آنتی بادی علیه LPS برای سروتیپ اوگاوا 32000: 1 و برای سروتیپ اینابا 1:16000بود.
نتیجه گیری
با توجه به هزینه کم تولید و حساسیت بالا، و نظر به اهمیت و لزوم تشخیص بیماری وبا در کشور، می توان از آنتی سرم تولید شده در این مطالعه بعنوان ابزار تشخیص اولیه در تشخیص وبا و افتراق سویه های 01 از غیر 01 در غالب تست های ایمنولوژی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1548324 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.