میزان تطابق یافته های ام آر آی، سی تی و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتیک

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

پیچیدگی بررسی وجود و نحوه توزیع متاستازهای استخوانی بدلیل تنوع شکلی، زمانی و مکانی است. مودالیته های تصویربرداری مختلفی در این زمینه بکار گرفته شده اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان مطابقت یافته های اسکن رادیوایزوتوپ، تصویربرداری به کمک تشدید مغناطیسی (ام آر آی) و سی تی در بررسی متاستازهای استخوانی است.

مواد و روش ها

از مجموع 152 بیمار با تشخیص سرطان، 46 بیمار با تشخیص متاستاز استخوانی طی مدت 10 ماه در مرکز آموزشی-درمانی امام رضا(ع) تبریز در یک مطالعه مقطعی بررسی شدند. مطابقت و عدم مطابقت یافته های اسکن رادیوایزوتوپ، ام آر آی و سی تی در وجود یا عدم وجود متاستازهای استخوانی در این بیماران تعیین گردید.

یافته ها

بیماران مطالعه شده شامل 20 مرد و 26 زن با سن متوسط 63/12±02/61 (دامنه 35 تا 84) سال بودند. اسکن رادیوایزوتوپ در 42 مورد از 46 بیمار (3/91%)، ام آر آی در 34 مورد از 42 بیمار (81%)، و سی تی در 29 مورد از 44 بیمار (9/65%) متاستاز استخوانی را نشان داد. مطابقت معنی دار آماری بین اسکن استخوان و ام آر آی (35/0=کاپا، 003/0=p، میزان مطابقت 7/85%)، بین اسکن استخوان و سی تی (20/0=کاپا، 05/0=p، میزان مطابقت 5/70%)، و بین ام آر آی و سی تی (44/0=کاپا، 004/0=p، میزان مطابقت 80%) در زمینه تایید یا رد متاستازهای استخوانی مشاهده گردید.

نتیجه گیری

مطابقت قابل ملاحظه ای بین یافته های اسکن رادیوایزوتوپ، ام آر آی و سی تی در زمینه تشخیص متاستازهای استخوانی ملاحظه گردید.

زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549370 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.