علل عدم تداوم مصرف قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری در خانمهای استفاده کننده شهر سنندج در سال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
میزان تداوم استفاده از یک روش پیشگیری از بارداری یکی از شاخص های مهم کیفیت استفاده می باشد و عدم تداوم مصرف می تواند تعداد حاملگی های ناخواسته و حاملگی های در معرض خطر را افزایش دهد. این پژوهش به منظور شناسایی علل قطع مصرف قرص پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر سنندج انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی - تحلیلی از بین مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج 5 مرکز از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب و اطلاعات زنان استفاده کننده از قرص که در مدت یکسال اقدام به قطع مصرف نموده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های آماری کای دو و t-test اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شایعترین علل قطع مصرف قرص در واحدهای مورد پژوهش به ترتیب عوارض جانبی (37/64%)، تمایل به بارداری (02/15%) و مشکل نحوه استفاده (73/10%) بوده است. شایعترین عارضه جانبی قرص افزایش وزن (67/26%) بوده است. نتایج نشان داد که بین سن و تعداد فرزندان افراد مورد پژوهش و مدت زمان استفاده از قرصهای پیشگیری از بارداری ارتباط معنی دار آماری وجود دارد (005/0>P).
نتیجه گیری
پیشگیری و درمان به موقع عوارض جانبی حاصل از مصرف قرص می تواند میزان رضایتمندی و تداوم استفاده از روش را افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549373 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!