بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک حمایتی استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه بود. شرکت کنندگان این تحقیق شامل 300 ورزشکار پسر با میانگین سن (92/1 ±40/16) بودند که بطور تصادفی- طبقه ای از میان ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، انتخاب شدند و پرسشنامه های رابطه مربی- ورزشکار (CART-Q) جووت و تومانیز (2003) و ادراک رفتارهای حمایتی– استقلالی مربیان در زمینه ورزش (PASSES) هاگر و همکاران (2007) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) در سطح معنی داری 01/0 p< استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار سبک حمایتی استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران بود و تحلیل رگرسیونی نیز قابلیت پیش بینی مولفه های رابطه مربی- ورزشکار را از طریق سبک حمایتی استقلالی مربیان آشکار ساخت. بر مبنای یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت هنگامی که مربیان از سبک رهبری حمایتی استقلالی استفاده می کنند نزدیکی و صمیمیت، تعهد، حمایت و همکاری بین مربیان و ورزشکاران افزایش می یابد، بنابراین پیشنهاد می شود که مربیان به دنبال بهبود ارتباط خود با ورزشکارانشان باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549514 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!