بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز

چکیده:
بام های سبز بخشی از تلاش ها برای پایدارتر ساختن شهرها و یکی از راه حل های پیشرفته برای چالش های شهری است. گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن طبیعت سبز شده است. بنابراین ایجاد و توسعه فضای سبز نقش مهمی در زندگی همه موجودها ازجمله انسان دارد. به همین منظور آزمایشی با عنوان بررسی تاثیر برخی از بسترهای کشت بر عملکرد گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) در شرایط بام سبز، به صورت فاکتوریل با استفاده از عامل های ورمی کمپوست (0، پنج و 10 درصد حجمی) و سبوس (پوست) برنج (0، 7 و 14 درصد حجمی) در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار ورمی کمپوست تاثیر معنی داری بر شمار گل، میانگین گلدهی، قطر گل، قطر ساقه، حجم ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و رطوبت خاک داشته است. همچنین در بیشتر صفات موردبررسی، اختلاف مثبت معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشت. در این تحقیق ورمی کمپوست 10 درصد حجمی به همراه 14درصد حجمی سبوس برنج بیش ترین تاثیر را بر ویژگی های گل مغربی صورتی داشته است. پس با توجه به نتایج کلی مشخص است که این ترکیب به عنوان بستر کشت در بام سبز برای گل مغربی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549533 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!