بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ' به (Cydonia oblonga Mill.)

چکیده:
در بین درختان میوه دانه دار، درخت ’به‘ حساس ترین میزبان بیماری آتشک بوده و گزینش رقم های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینه افزایش، ریز نمونه های رقم های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایه کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تاثیر غلظت های مختلف دو هورمون گیاهی سایتوکینین 2iP و BAP در محیط پایه mQL، به ترتیب برتری محیط حاوی 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر 2iP و BAP با بهترین شمار و کیفیت ریز شاخه ها مشخص شد. ریشه زایی شاخساره ها در تیمار دراز مدت با غلظت های 1/0 میلی گرم بر لیتر IBA و تاثیر توام IBA وBAP با غلظت های 1 میلی گرم بر لیتر و تیمار کوتاه مدت با غلظت های 5/0، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر IBA، مشخص کرد که تیمار کوتاه مدت، ریشه زایی بهتری دارد. بیشترین درصد ریشه زایی، توسعه برگی، طول و کیفیت ریشه در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر IBA در تیمار کوتاه مدت ایجاد شد. به طور کلی برای ریزازدیادی رقم ها و بقاء مطلوب ریز شاخه ها، محیط رشدی مشتمل بر نمک های پایه mQL غنی شده با 3 درصد ساکارز، 1 میلی گرم بر لیتر BAP، 1 میلی گرم بر لیتر 2iP، 5/0 درصد پکتین و 6/0 درصد آگار توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549535 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!