بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آن ها در رقم پسته بادامی ریز زرند

چکیده:
به منظور ارزیابی تنوع ساختارظاهری (مورفولوژیکی) درون یک توده بذری پسته رقم بادامی ریز زرند (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand) و همبستگی بین ویژگی های بذرها با دانهال های حاصل از آن ها، 20 صفت کمی در 67 خشک میوه و دانهال های حاصل از کشت بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و مثبتی بین ابعاد خشک میوه و مغز و همچنین ارتفاع دانهال های با قطر طوقه وجود دارد. بر پایه رسم کردار تجزیه خوشه ایژنوتیپ های موردبررسی به سه دسته جداگانه گروه بندی شدند. گروه اول شامل دانهال هایی بودند که از بذرهای پهن تری به وجود آمده بودند و طول دم برگ و قطر در انتها و وسط ساقه آن ها بیش از دو گروه دیگر بود. همچنین وزن مغز، طول پهنک برگ و ارتفاع دانهال به طور معنی داری در گروه اول نسبت به گروه سوم برتری داشت. همین طور مشخص شد ژنوتیپ هایی که در گروه دوم قرار گرفتند طول و قطر خشک میوه، طول و عرض مغز، نسبت طول به عرض پهنک برگ، شاخص سبزینگی برگ و قطر طوقه بیشتری از ژنوتیپ های گروه سوم داشتند. درمجموع نتایج این آزمایش نشان داد که در پسته رقم بادامی ریز زرند به رغم یکسان بودن والد مادری در بذرهای استفاده شده از یک توده بذری، تنوع ساختارظاهری بالایی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که با برقراری رابطه رگرسیونی بین برخی صفات خشک میوه (بذر) و دانهال حاصل از آن ها پیش از کاشت با توجه به ابعاد خشک میوه (بذر) می توان بعضی از ویژگی های مرتبط باقدرت رشد را در دانهال حاصل از کشت آن بذر برآورد و پیش بینی کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549537 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!