تاثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس

چکیده:
توت فرنگی عمر انبارمانی پایینی دارد و ازآنجاکه به صورت تازه خوری مصرف می شود، استفاده از روش های سالم و طبیعی برای افزایش عمر انباری آن ضروری است. در این پژوهش، تاثیر سطوح مختلف اسانس های تیمول و منتول (0؛ آب مقطر، شاهد؛ 5، 10 و 15 میکرولیتر) به صورت تدخینی در بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی بررسی شد. ویژگی های کیفی میوه ها پس از 0، 10 و 17 روز نگهداری در دمای Co1±2 و رطوبت نسبی 5±90درصد ارزیابی شد. تیمار اسانس موجب حفظ سفتی، افزایش شاخص کروما و درخشندگی و کاهش تغییرپذیری رنگ و وزن نسبت به شاهد شد. این تیمار بر اسید کل، ویتامین ث و مواد جامد محلول اثر معنی داری نداشت، اما با افزایش زمان انبارمانی از میزان آن ها کاسته شد. آنتوسیانین و فعالیت پاد اکسندگی (آنتی اکسیدانی) طی انبارمانی در آغاز افزایش و پس ازآن کاهش نشان دادند و منتول 5 میکرولیتر سبب افزایش معنی دار ترکیب های فنلی نسبت به شاهد شد. اسانس تیمول تا حدودی سبب تغییر مزه و بوی میوه ها شد. با توجه به نبود تاثیر نامطلوب منتول بر بو و مزه نسبت به تیمول و تاثیر مثبت آن بر ویژگی های کیفی میوه، منتول می تواند به عنوان یک عامل فعال در بسته بندی توت فرنگی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549540 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!