تاثیر هرس تابستانه و محلول پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)

چکیده:
هم اکنون یکی از راه های افزایش سفتی بافت میوه، مصرف کلسیم روی میوه های کیوی پیش از برداشت است. چگونگی برداشت، ترابری و نگهداری کیوی در ایران مناسب نیست و ضایعات حاصله در اثر کاربرد روش های سنتی و بی دقتی در امر برداشت تا عرضه به مصرف کننده بسیار زیاد است. لذا این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف هرس تابستانه و کلرید کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد انجام شد. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل، هرس تابستانه در سطوح (0، 2، 4 و 8 باقی گذاشتن برگ از انتهای آخرین میوه) و کلرید کلسیم با غلظت های (صفر و 5 /1 درصد) و درمجموع با 8 تیمار به اجرا درآمد. پس از تیمار، ویژگی های کیفی و کمی میوه های برداشت شده شامل مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل عیارسنجی یا تیتراسیون (TA)، سفتی بافت میوه، وزن، طول، قطر، حجم و میزان کلسیم میوه ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر متقابل و جداگانه هرس تابستانه و کلرید کلسیم بر مواد جامد محلول (TSS)، سفتی، وزن و کلسیم بافت میوه معنی دار شد. مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین میزان کلسیم بافت میوه (93/1 درصد) و بالاترین میزان سفتی (73/11) در تیمار اثر متقابل هرس سبک و کلرید کلسیم 5/1 درصد است. بنابراین استفاده توام از هرس تابستانه و کلرید کلسیم سبب مقاومت بیشتر میوه به آسیب های مکانیکی حین برداشت و جابجایی و ترابری آن خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549541 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!