تاثیر کیفیت نور و برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی و ریشه زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH×F333

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کیفیت نور بر ریزازدیادی پایه گلابی333OH × Fانجام شد. ابتدا ریزنمونه های تک گره روی محیط کشت QL تغییر یافته حاوی BA (0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و IAA (0، 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر) کشت و از لحاظ شاخه زایی ارزیابی شدند. سپس گیاهچه ها در مناسب ترین ترکیب هورمونی کشت شده و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری فلورسنت (شاهد)، آبی، قرمز و ترکیب یکسان آبی و قرمز حاصل از LED با شدت 57 میکرومول در متر مربع در ثانیه قرار گرفتند. برای بررسی تاثیر نور بر ریشه زایی، ریزنمونه ها در محیط کشت QL تغییر یافته حاوی 1 میلی گرم در لیتر IAA کشت و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری مشابه شاخه زایی قرار گرفتند. بیشترین تعداد شاخساره در نور ترکیبی آبی و قرمز و بلندترین طول شاخساره و میانگره در نور قرمز مشاهده شد. همچنین بیشترین تعداد برگ و تعداد گره در تیمار نور آبی مشاهده شد. در مورد ریشه زایی نیز تیمارهای نوری تاثیر معنی داری بر درصد ریشه زایی، تعداد ریشه و طول ریشه نشان دادند. بیشترین درصد ریشه زایی با ریشه زایی تمامی شاخساره ها در تیمار ترکیبی آبی و قرمز مشاهده شد. در مقابل کمترین ریشه زایی، کمترین تعداد ریشه در گیاهچه و کمترین طول ریشه در تیمار نور آبی بدست آمد. با توجه به نتایج تیمار نور ترکیبی آبی و قرمز برای افزایش میزان شاخه زایی و ریشه زایی در این پایه نسبت به سایر تیمار های نوری مناسب تر بود و گیاهان تحت تاثیر نور ترکیبی تعداد شاخساره بیشتری را داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549545 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!