بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ های انگور (Vitis vinifera) درشرایط شوری

چکیده:
شوری به عنوان یکی از مهم ترین تنش های محیطی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی را با مخاطره روبرو کرده است. آینده تولید انگور (Vitis vinifera L.) به عنوان یکی از مهم ترین محصولات اقتصادی بخش باغبانی در گرو اصلاح و استفاده از پایه های مقاوم به شوری است. هدف از این پژوهش بررسی تحمل شوری و چگونگی توزیع یون های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونه Vitis vinifera شامل شاهرودی (سرخ فخری)، سفید فخری، سبز انگور، دیوانه کاشمر، SH068 و G-T01در شرایط گلخانه ای بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی تصادفی با دو عامل رقم و شوری و در سه تکرار انجام شد. گیاهان با سطوح مختلف شوری شامل کمتر از 2 (9/1-8/1)، 4و6 دسی زیمنس بر متر به مدت چهل روز تیمار شدند. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش میزان کلرید سدیم تجمع یون های سدیم و کلر در اندام های مختلف همه ژنوتیپ ها، به صورت معنی داری (05/0P<) افزایش و یون پتاسیم در شاخساره افزایش و در ریشه کاهش داشت. ژنوتیپ G-T01 کمترین میزان تجمع کلر (به ترتیب 87/0 درصد و 84/1 درصد وزن خشک برگ و شاخساره) را نشان داد. درمجموع به نظر می رسد ژنوتیپ GT01 و رقم شاهرودی به ترتیب از بیشترین و کمترین توانایی در کاهش عوارض ناشی از مسمومیت کلر را داشتند. نتایج این تحقیق وجود اختلاف در واکنش به تنش شوری در بین ژنوتیپ های بومی انگور گونه وینیفرا را تایید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549552 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!